Desatero pokoje PDF Tisk E-mail
Napsal P. Jan Mach   
Středa, 09. květen 2007

Svátost biřmování nás má posilovat v každodenním životě, ve všedních dnech, při běžném životě v rodině, práci, škole. Právě „krizi všedního dne" se věnoval papež Jan XXIII. Jeho návod může být prospěšný i nám, protože kdo je věrný v nejmenší v

1. Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém celého svého života.
 


Právě dnešek je pro nás výzvou, musíme se snažit ho prožít tak, jako by byl poslední. Svatý Jan Bosko na otázku, co by dělal kdyby za pár hodin měl zemřít odpovídá prostě: To co teď. Šel bych si zahrát s klukama fotbal." To je vzor i pro nás, odevzdejme své starosti Bohu, vše co nás tíží, zneklidňuje, vzdaluje od Pána. Dnes máme možnost prožít všední den s Bohem, ale máme také možnost dívat se neobyčejnýma očima.

2. Jen pro dnešek nebudu nikoho kritizovat a napravovat.
 


Buďme pokorní, uvědomme si své chyby a odevzdejme je Pánu, ne zítra, ne za hodinu ale teď hned. Nikdy nezapomínejme na: „Nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra." (Mat 7,5). Soustřeďme se na sebe, na své chyby a nedostatky a snažme se je korigovat. Prosme tedy za dar moudrosti, abychom dokázali sami sobě nastavit pravdivé zrcadlo a podle obrazu v něm pak vyrazit na cestu k dokonalosti. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.(Mt 5,48).

3. Jen pro dnešek budu žít z jistoty, že jsem stvořen pro štěstí.
 


Jsme Boží děti, Bůh nás miluje a my musíme usilovat o to, abychom mohli v plnosti milovat Boha. Každý dobrý otec má rád své děti a tím více Hospodin. Miluje nás, i když jsme nedokonalí, slabí a malověrní. Bůh nás tedy vybízí: „ nezatvrzujte svá srdce" (Ž 95,8).

4. Jen pro dnešek věnuji alespoň deset minut dobré četbě.
 


Jak se s Kristem setkáváme? Odpověď proroka Jeremiáše je jednoznačná: „Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce." (Jer 15,16) . A o důsledcích takového počínání mluví s nemenším nadšením: „Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů." (Jer 15,16). Četba Božího slova je stejně důležitá jako jídlo pro naše tělo. Každý den bychom se tak měli otvírat šepotu Písma a pak se můžeme nechat proměnit, zevnitř v tichu naší duše.

 

5. Jen pro dnešek chci poznávat plán, který se mnou má Bůh.
 


Máme jedinečnou šanci poznávat Boha již tady na Zemi. Jak? Modlitbou, která bude vycházet ze srdce, která bude radostná, plná důvěry a očekávání. Kdykoli budeme váhat, zdah je naše jednám v souladu s Boží vůlí, nebojme se obrátit na toho nejvyššího, tedy na toho, který mi dává sílu, který mě vodí po svých steskách.

 

6. Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych chtěl, aby se 

okolností přizpůsobovali mým plánům.


Naučme se přijímat Boží vůh takovou jaká je. Už svatý Augustin píše: „Bůh nás milostivě vyslyší, nebo milostivě nevyslyší". Hospodin má s námi svůj plán a chce, aby ve všem našem snažení byl motiv radosti. Bůh ví vše a tak se nemusíme bát, že by na tuto maličkost zapomněl. Právě dnes máme jedinečnou šanci říci bohu své fiat.

 

7. Jen pro dnešek chci konat dobro.
 


Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, tedy k obrazu samotné Lásky, esenciálního Dobra. Myslím, že když budeme za substanci Boha považovat Dobrotivost, nebudeme daleko od pravdy. Jsme nástroji v Božích rukou a tak se nesmíme bát jednat. Musíme usilovat o dokonalost a na začátku naší snahy musí stát naše rozhodnutí se pro Boha, tedy: „Dnes chci!" Nemůžeme začít od jinud, než z našeho srdce, které musíme očistit od všech nepravostí, abychom dokázali dobro skutečně vidět a činit.

 

8. Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vypravovat.
 


„Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice."(Mat 6,3). Abychom svou odměnu dostali, musíme nutně jednat z lásky ke Kristu, tedy ne z populismu či z důvodů lidských, ne ze strachu, že se nedostanu do nebe, ale z lásky. Podle toho jak se chovám k bhžním se pozná, jaký mám vztah k Bohu, vždyť podle lásky se poznají křesťané.

 

9. Jen pro dnešek chci konat Boží vůli.
 


Celý svůj život musíme podrobovat sebereflexi, kritice a hodnocení. I dnes se máme snažit o to, aby celý náš život byl cestou k Bohu. Čím více Boha budeme prosit a čím víc mu budeme děkovat, tím více nám toho Bůh dá. Usilujme tedy o to, aby celý náš dnešní život byl hledáním Boží vůle.

 

10. Jen pro dnešek nebudu mít strach.
 


Všechnu svou starost můžeme vložit na Hospodina. Ten na nás nikdy nenaloží víc, než kolik bychom byli schopni unést. I dnes tak můžeme s klidným svědomím vše odevzdat Bohu. Ne snad, že bychom měli být lehkovážní nebo že bychom se neměli snažit, ale české: „Modli se a pracuj a Pán Bůh Ti požehná",. je dostatečně výmluvné. Dnes se tedy vydejme na cestu za Pánem a nebojme se, neboť on svým křižem přemohl svět!

 
< Předch.
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.