Proste Pána žně PDF Tisk E-mail
Napsal P. Jan Mach   
Středa, 06. leden 2010
Papež Benedikt XVI. se na setkání s kněžími a jáhny v Německu v roce 2006 vyslovil k problematice kněží a duchovního povolání. Jaké řešení nabízí? Co proto můžeme udělat? Co to znamená, že má kněz svou duchovní matku? Zkuste si přečíst tento krátký článek.

Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň

 

„Proste Pána žně, aby posla dělníky“. To znamená. Žeň je tady, ale Bůh se chce spojit s člověkem, aby s nim spolupracoval. Bůh potřebuje člověka. Potřebuje takového, který řekne: Ano, jsem připraven stát se dělníkem této žně, jsem připraven Ti pomoci, aby se tato žeň, která zahrnuje každého člověka, byla s pohledem na věčnost dokončena  ve věčném společenství s Bohem, ve společenství radosti a lásky.

„Proste Pána žně“ To znamená také: My se nemůžeme k povolání jen tak jednoduše rozhodnout, musí přijít od Pána. Nemůžeme tak jako v jiných povoláních jednoduše lidi nabírat skrze personální manažment,nebo připravenou strategií. Povolání musí vždy hledat cestu od srdce Božího k srdci člověka. Aby tedy mohlo toto povolání do srdce člověka vstoupit, potřebuje i našeho prostřednictví.

Prosit o to Pána žně tedy především znamená modlit se z hloubi svého srdce: Prosím,Učiň to přece!Vyburcuj pracovníky! Naplň je nadšením a radostí z Evangelia! Dej jim poznat, že to je poklad všech pokladů a jestliže jim byl otevřen, musí jej předávat dál.

 

Jsme schopni pohnout srdcem Božím. Ale naše modlitba k Bohu nespočívá pouze ve slovech, slova musí provázet činy,tak aby z našeho modlícího se  srdce jiskřila radost z Boha a z Evangelia a přeskočila i do jiných srdcí lidí a zapálila v nich schopnost říci Bohu „Ano“. Jako lidé modlitby, naplnění jeho světlem, přícházíme k druhým a přinášíme jim naši modlitbu a Boží přítomnost a On sám v nich může konat své dílo. V tomto smyslu chceme vždy znovu prosit Pána žně a pohnout Jeho srdcem a spolu s ním se dotknout i srdcí druhých skrze naší modlitbu. A On jim, podle své vůle, dá schopnost odpovědět „ano“ a připravenost obstát ve všech pokušeních tohoto času, v žáru dní i temnoty nocí v důvěře v Jeho službě. Tak budou stále poznávat i uprostřed únavy, že tato únava může být i krásná, neboť je potřebná. Vždyť pomáhá především k tomu, aby lidé přijali a doufali především : V Boží světlo a Boží lásku.

 

Benedikt XVI.  Setkání s kněžími a jáhny v Německu 14. září 2006

 

 

 

Duchovní mateřství za kněze

 

Povolání žít duchovní mateřství pro kněze je poměrně neznámé, stěží pochopené a v důsledku toho i málo prožívané i přes jeho základní a životní význam. Je to povolání často skryté a né zjevné lidským očím, ale umožňuje předávat duchovní život. Papež Jan Pavel II. byl přesvědčen o jeho důležitosti a proto založil konvent klausurovaných sester přímo ve Vatikánu, kde se sestry modlí na úmysly papeže a světové církve.

 

Kněží a duchovní matky kněží podle příkladu Ježíše a Marie

 

Řešení aktuální situace církve v sekularizovaném světě, uprostřed mnoha krizí víry, hledal papež, biskupové, kněží i věřící už mnohokrát. Stále zřetelněji se ukazuje, že hledané východisko se nachází v obnovení kněží a úzce souvisí s tzv: „ Duchovním mateřstvím pro kněze.“ Matky a ženy skrze toto duchovní mateřství přijímají podíl na universálním mateřství Mariině, jako matky  Věčného Velekněze a zároveň matky všech kněží po všechny věky. Jestliže už v přirozeném životě platí, že dítě je v matce počato, z ní se rodí, sytí a je opečováváno, o co víc to pak platí i v duchovním životě. Za všemi kněžími stojí duchovní Matka, která toto své povolání přijala  od Boha, skrze duchovní bolesti je na svět přivedla, sytila je a všechno, co v životě činila nabízela Bohu jako dar, aby se stali svatými kněžími. Kněžími, kteří jsou věrní své zvláštní Identitě a svému zvláštnímu poslání.

 

 

 

Kdo se může stát duchovní matkou pro kněze?

 

Žena, která se chce stát duchovní matkou pro kněze, nemusí být nutně zároveň tělesnou matkou některého z kněží. Nezávisle na věku a postavení to mohou být všechny ženy – svobodné, provdané, vdovy i řádové sestry. Každá z nich může své utrpení v lásce obětovat za kněze a stát se tak jejich duchovní matkou. Toto povolání potvrzuje také papež Jan Pavel II, když mohl ještě číst a psát,  vyjádřil vděčnost svaté Hiacintě z Fatimy za její pomoc v jeho pastýřském úřadě: Vyjadřuji svou vděčnost svaté Hiacintě za její modlitby a oběti, které věnovala svatému Otci, neboť ona viděla mnoho utrpení.

Ani muži nejsou přirozeně z pomoci za nová povolání a posvěcení kněží vyloučeni. Všichni máme přece těmto povoláním napomáhat a s nimi spolupracovat. V tomto zvláštním čase  potřebuje toto povolání podporu nás všech, aby se kněží v důvěře stali ve svém povolání stvatými.

 

Jak pomáhá duchovní matka knězi?

 

Není přirozeně možné, aby žena, která se vnitřně rozhodne: „Ráda bych Bohu celý svůj život věnovala za svatost kněží“

Stále konkrétně na své duchovní mateřství myslela. To je starost Ježíšova. Kupříkladu žena žijící v rodině věnuje jako svůj duchovní dárek knězi všechny své radosti, povinnosti a starosti všedního dne. Konkrétním dárkem může být i krátká modlitba po svatém přijímání, chvíle strávená při návštěvě kostela před svatostánkem, nebo modlitba růžence. Dnešní kněží jsou často zavaleni pastoračními a administrativními úkoly, že sami mnohdy stěží nacházejí chvíli tiché osobní modlitby. Zvlášť velkou pomocí pro kněžský život jsou duchovní oběti, kdy se duchovní matka vzdává duchovní útěchy pramenící z modlitby a věnuje z lásky knězi. Nebo když trpělivě snáší osamocenost, vyprahlost, zkoušky, pokušení, neútěchu či odmítání ze strany druhých, které tak často kněží zakoušejí a věnuje je z lásky jako duchovní darek knězi. Podobně i nemoc, nebo tělesná bolest nesena v duchu víry se může stát bohatým darem milosti pro kněze.

 

Všechny tyto podněty nás mají vyburcovat k sice neviditelnému ale mohem hlubšímu prožití duchovního mateřství.Ukazuje se, že modlitba a oběť věnovaná z lásky v tomto nadpřirozeném smyslu je nejzřetelnější a nejmocnější pomocí, kterou dnes kněží tolik potřebují.

 
< Předch.   Další >
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.