Svatý Pavel 1.část PDF Tisk E-mail
Napsal P. Jan Mach   
Sobota, 27. září 2008

V první části se seznámíme s životem sv. apoštola Pavla od naození do jeho první misijní cesty.

 

 

Průběh života  apoštola Pavla a jeho misionářských cest

(Od narození do první misionářské cesty)

 

 Rok 2. n.l

Saul (Pavel) narozen v Tarsu

 

Saul přichází na svět v izraelské rodině z pokolení Benjamínova (Fil 3/5). Je obřezán osmého dne podle příkazu Božího zákona (Gen 17/12;Lev 12/3;Filipanům 3/5). Pavel měl alespoň jednu sestru (Sk 23/16)

Město Tarsus je hlavní město provincie Asia Minor v Kilikií. Bylo od Římského císařství označováno jako „svobodné město“. Saul se proto považoval za svobodného muže a římského občana (Sk 22/25-29)

 

tarsus.jpg

 

Tarsus byl velmi dobře známý pro svou kulturu, řeckou filozofií a literaturu. Bylo zde tolik škol, že konkurovaly i takovým centrům, jako byly Athény či Alexandrie. Pavel označuje Tarsus za důležitý v římském imperiu, když říká : „Já jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan ne bezvýznamného města.“ ( Sk 21:39).

Za podporu a pomoc v době civilní války  v  Římě, učinil císař Augustus Caesar z Tarsu svobodné město. Taková města měla zvláštní postavení v římském impériu a řídila se vlastním zákonem, měla vlastní samosprávu a byla osvobozena od přítomnosti římské, vojenské posádky. Každý člověk, narozený v takovém městě, se těšil zvláštnímu privilegiu svobodného muže a římského občana. Pavel použil toto své občanství, když hovořil s římským důstojníkem. (Sk 22:25 To bylo proti římskému zákonu svázat a bičovat neodsouzeného římského občana.) Pavel použil toto právo ještě jednou, když byl zajat na popud židů v Jeruzalémě, aby se odvolal k samotnému císaři (Sk 25:10-12).

 

Rok 12-15 n.l.

Mladý Saul jde do Jeruzaléma

Saul odchází do Jeruzaléma a vstupuje do farizejské rabínské školy. Tato škola byla vedena Gamalileem (Sk 5/34), který byl mezi židy považována za jednoho z největších učitelů Judaismu.

Kdo byli Fariseové

Farizeus znamená oddělený. Fariseové tvořili velkou školu, či hnutí, někdy skoro se sektářskými prvky v židovství. Byli populární v době Ježíšově (Jan 7/48) a velmi známí pro své puntičkářské zachovávání Zákona (Sk 26/5; Mt 23/3; Lk 11/39 atd) Ježíš často varuje farizee před jejich samospasitelností, pokrytectvím a životem bez milosrdenství (Mt 9/11; 23/14; Jan 8/7; Lk 18/11)

Rok 32 n.l.

Mučednictví sv. Štěpána, Saul vede pronásledování proti věřícím

Štěpán, jehož řecké jméno znamená věnec, koruna, byl ukamenován na základě svého svědectví Kristu (Sk 6-7). Štěpán byl jeden z prvních jáhnů zvlášť vybraných ke službě prvotní církve (Sk  6/1-6) a je považován za prvního křesťanského mučedníka.

 

Rok 33 n.l.

Od Saula k Pavlovi. Obrácení Saula z Tarsu

Saul (Pavel) si vyžádal písemné doporučení od nejvyššího velekněze (Sanhedrimu), aby mohl v Damašských synagogách vyhledat ty, kteří věřili v Ježíše jako Mesiáše. Saulovi byla dána moc, tyto věřící uvěznit a přivést je do Jeruzaléma k soudu a potrestání (Sk 9/1-2)

Co je to Sanhedrim

Sanhedrim je nejvyšší rada židů, kterou tvořilo 70 starších a velekněz (jako předseda rady). Měla rozhodovací právo a moc nad náboženskými otázkami. V Novém Zákoně je Sanherim označen jako „velekněz a starší z lidu“ (Mt 26/3)

Saul, obklopen několika dalšími, cestuje do Damašku. V blízkosti města je náhle zasažen velkým světlem a padá z koně (Sk 9/3-4). Slyší pak mohutný hlas Ježíšův, který mu říká:

„Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“ (Sk 9/4)

Saul oslepne a jeho družina jej dovede do Damašku. Za tři dny Ježíš posílá učedníka jménem Ananiáš, aby Saula navštívil a uzdravil ho z jeho slepoty. Po svém uzdravení je Saul pokřtěn a přijímá Ducha Svatého ( Sk 9/4-18).

Pavel (Saul( začíná hlásat evangelium a jeho život se dostane do ohrožení života

Saul (poprve zmiňován jako Pavel Sk 13/9) zůstává v Damašku a mocným způsobem hlásá evangelium. Pavlovo nezpochybnitelné zdůvodňování toho, že Ježíš je Mesiáš vyvolá velký hněv židů, kteří se rozhodnout jej zabít (Sk 9/20-23). Když Pavel zjistil hrozící nebezpečí, opouští v noci město, za pomoci křesťanů, kteří jej spouští z hradeb v koši! Odtud cestuje do Arabie, kde je po tři roky osobně veden Ježíšem (Gal 1/11-12; 15-18).

 

damasek.jpg

Bab Kisan (Kišanská brána), jedna ze sedmi středověkých bran v Damašku. Věřícími je označována jako brána, kterou použil apoštol Pavel, když opouštěl město. Brána, která se nachází na jihovýchodní části starého města nese jméno otroka, který se stal známým v době vítězství chalífa Mu'awiya. Tato opevněná zeď byla vybudována v době římského impéria zasvěcena do ochrany Saturna.

 

Rok 36 n.l.

Pavlova první návštěva Jeruzaléma po svém obracení

 

Po třech letech v Arábií se Pavel na jaře opět vrací do Damašku (Gal 1/17). Pak pokračuje do Jeruzaléma , kde zůstává 15 dní (Sk 9/28; Gal 1/18-19). Kvůli svému dřívějšímu pronásledování křesťanů, je zde velmi známý a pro bratry obrácené ze židovství podezřelý, proto se drží od něj stranou (Sk 9/26). Barnabáš a další učedníci, aby povzbudili ostatní, vezmou Pavla k apoštolům a osobně potvrdí jeho obrácení (Sk 9/27). Od té chvíle je Pavel přijat i od ostatních následovníků Ježíšových. Pavlovo kázání znovu ovšem popudilo některé z židů a ti hledali způsob, jak by ho zabili (Sk 9/29). Když bratři uslyšeli, že židé usilují Pavlovi o život odeslali ho do Caesarei  a pak domů do Tarsu (Sk 9/30).

 

Byl apoštol Pavel ženatý?

Bible nedává definitivní odpověď na tuto otázku. Přesto, bylo jistým sociálním pravidlem v této době, že fariseové a členové Sanhedrimu byli ženatí. Jestliže byl Pavel farizeus a pravděpodobně i člen Sanhedrimu, je velmi pravděpodobné, že ženatý byl, pokud by ovšem nebyl v době své služby už vdovcem.

   

 

Rok 36-40 n.l.

Pavlův pobyt doma

 

Pavel  pobývá ve svém domě v Tarsu od léta 36 n.l. do léta 40 n.l.

 

 

Rok 40 n.l.

Barnabáš vyhledává Pavlovu pomoc pro úspěšné hlásání evangelia

 

Z důvodů prudkého rozšíření evangelia mezi řeky v Antiochií, posílá církev v Jeruzalémě  Barnabáše, aby vedl tuto novou komunitu věřících (Sk 11/20-22). Bůh pomáhal Barnabášovi po jeho příjezdu do Antiochie a tak se stále více lidí obracelo k církvi (Sk 11/23-24). Barnabáš brzy navštívil Tarsus, kde byl Pavel a přesvědčil ho, aby mu pomohl v práci s nově obrácenými bratřími v Antiochií.

 

Kde byli lidé poprve nazváni křesťany?

Termín křesťan označuje někoho, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš a byl poprve použit v Antiochií. Bible nekonkretizuje, zda byl tento termín použit těmi, kteří byli členy církve, nebo těmi, kteří do ní nepatřili. Slovo „křesťan“ je použito v Novém Zákoně pouze třikrát. (Sk 11/26; 26/28;

1Petr 4/16)

 

Rok 41 n.l.

Služba v Antiochií

 

 

Pavel a Barnabáš pobývají po celý rok v Antiochií a věnují se vyučování bratří. (Sk 11/25-26)

 

 

Rok 42-43 n.l.

Proroctví o hladomoru; křesťané se připravují poslat pomoc

 

Prorok Agabus prorokuje, že brzy nastane hladomor (Sk 11/28). Křesťané plánují pomoc a dělají sbírku jídla pro bratry v Judei (Sk 11/29)

 

Rok 44.n.l.

Jeruzalém přijímá pomoc v době hladomoru

 

Jídlo i ostatní pomoc byla poslána do Jeruzaléma skrze Pavla a Barnabáše (Sk 11/30). Po předání pomoci se Pavel s Barnabášem  a Janem Markem vrací zpět do Antiochie (Sk 12/25).

 

 

Rok 44-46 n.l

První misionářská (evangelizační) cesta apoštola Pavla

 

Z Antiochie se vydal Pavel, Barnabáš a Jan (příjmením Marek) na první cestu

(Sk 13/4-52;14/1-25). Cestují přes Kypr a Pergu. Jan Marek opouští Pavla a Barnabáše u Pergy a vrací se do Jeruzaléma (Sk 13/13). Z Pergy pokračují Pavel a Barnabáš do Antiochie v Pisídií a do dalších měst  Ikonia, Lystry a Derbe.  Když ukončí kázání evangelia v Derbe, vrací se stejnou cestou přes Lystru, Ikonium, Pisídskou Antiochií a  Pergu. Na cestě posilují a učí bratry

(Sk 14/21-25) Z Atalie se pak plaví zpět do Antiochie (Sk 14/25-26).

antiochie.jpg

 

 

 

 

Tento obrázek z dnešní doby pochází z Turecka z místa, které se nazývá Antiochia v Pisídií (Pisídská Antiochie), na rozdíl od Antiochie v Syrií.  Apoštol Pavel navštívil tuto oblast dvakrát (Sk 13:14 a Sk 14:21-24). Tato část Turecka byla vyhlášená v době Pavlově pro množství zlodějů. Možná právě na tuto skutečnost naráží sv.Pavel v 2 Korinťanům 11:26, když vypráví o svých zkušenostech ze svých cest "v nebezpečí od lupičů. . . "

 

(podle zahraničních materiálů)

 
< Předch.
 
© 2018 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.